Prečo Virtuálny skener je najlepšou diagnostickou metódou

 

"Skutočnosť sa nedá vysvetliť tak, aby ju pochopili; treba, aby jej uverili".
Villiam Blake - anglicky básnik a umelec (1757-1827)


"Keď potrebujete rýchlu zdravotnú pomoc, musíte sa spojiť so svojím lekárom, záchrannou službou alebo ísť do nemocnice. V takom prípade vám naša služba  nemôže v ničom pomôcť. Internet-klinika MIMEX nie je náhradou tradičnej medicínskej pomoci."  
Takto hovoríme každému, kto chce rýchlo upraviť svoje zdravie a použiť Virtuálny skener pre diagnostiku a liečenie svojho zdravotného stavu. Veľmi často dostávam otázku: Aké choroby  liečite? A prakticky nikdy návštevníci neskrývajú svoje prekvapenie, keď počujú: "My žiadne choroby neliečime." Áno, je to tak. My choroby neliečime, liečime výlučne len človeka.  Ešte v roku 1985 ruskí vedci dokázali zákonitosť biologickej odpovede na vlnové pôsobenie (alebo na pôsobenie vonkajšieho prostredia). Táto zákonitosť bola používaná ako základ pre vytvorenie vynikajúcej technológie pre diagnostiku psychického a zdravotného stavu človeka - Virtuálneho skenera. Túto technológiu Virtuálneho skenera používame v našom Centre Zdravia.


Keď sa človek narodí, už o niekoľko hodín jeho mozog vytvorí program riadenia, ktorý v priebehu celého života vždy dopĺňa informácie o vonkajšom a vnútornom prostredí človeka. Je to to, čo my voláme skúsenosťou, predstavou o živote aj o spoločnosti.  Informácia potrebná pre riadenie organizmu postupuje z vonkajšieho prostredia. 90% informácií človek dostáva cez orgán zraku v tvare farby. Farba dáva do pohybu fyziologické funkcie a pridáva im smerovanie. V modernej predstave je farba vlastnosť elektromagnetických žiarení schopných vyvolať reakciu na vonkajšie prostredie. Človek každodenne dostáva určitý farebný súbor, mozog spracováva túto farbu na určité signály a vplýva na prácu orgánov. Kvanty svetla sa prijímajú a kódujú mozgom pre prácu programu, ktorý riadi organizmus.  Pri absencii dávky akýchkoľvek farieb formuje sa určitý deficit. Keď akýkoľvek odtieň farby (vlna s určitými charakteristikami) sa prestáva spracovávať mozgom, vznikajú "čierne diery" vo vnímaní, a stráca sa adekvátnosť, objavujú sa chyby v riadení, povely meškajú, prebieha nahromadenie defektných bielkov.

Niektoré orgány sa môžu prepnúť do autonómneho riadenia, t.j. vziať riadenie na seba. Takým spôsobom sa v organizme rozvíja choroba. Človek pokračuje v prijímaní informácie z vonkajšieho prostredia , ktorú už však nevie zvládnuť. Čím viac je negatívnych prežívaní a myšlienok u človeka, tým viac chýb je v programe riadenia. Následkom toho sa porušuje spracovanie postupujúcich a riadiacich signálov, v dôsledku čoho nastáva porucha funkcií, t.j. destabilizácia funkcií u človeka. A táto destabilizácia funkcií prebieha pri značnom obmedzení účinkovania vonkajšieho prostredia.  V procese súčinnosti organizmu a prostredia sa prejavujú rôzne adaptívne schopnosti u rôznych ľudí. Každý robí a hromadí vlastné chyby. Stále prebiehajú zmeny na psychickej a fyziologickej úrovni. Menia sa i možnosti organizmu dodržovať stabilitu a komfort. Je pravidlom, že  s vekom  množstvo chýb rastie, úroveň procesov destabilizácie sa zvyšuje. U každého človeka sa v procese života formuje  "riadiaca" dominanta – patologický funkcionálny systém. Jeho formy sa menia s časom, akurát on zabezpečuje rozvoj organizmu v čase, určuje smer a úroveň destabilizácie. Organizmus – to  je stále sa samoobnovujúci  systém. Za rok sa úplne obnovuje, ako aj bunky mozgu, pričom  program riadenia, ktorý kontroluje obnovenia, nie je človek schopný si uvedomiť.


Virtuálny skener je schopný zaregistrovať pri diagnostike základné funkcie mozgu: vnímanie, predstavivosť, pamäť a asociácie, čas rozhodnutí, postupnosť farieb atď. V priebehu diagnostiky prebieha registrovanie charakteristík práce 27 orgánov a fyziologických systémov človeka. Mnohoročné vedecké bádania i praktické výsledky ukazujú, že virtuálny skener dovoľuje zistiť nielen už sformované, ale aj tie najvčasnejšie príznaky poruchy riadiacich a regulačných funkcií mozgu, pracovné zlyhanie funkcionálnych systémov, orgánov a tkanív. To znamená, že dokáže uskutočniť rýchlu a presnú diagnostiku patologických stavov pred objavením klinických príznakov, keď ešte sám človek necíti žiadne príznaky nejakého ochorenia. Individuálna farebná korekcia, ktorá sa formuje na báze "Virtuálneho skenera", dovoľuje pozitívne prestavať patologicky zmenené spojenie, "vygumuje" reaktívnu pamäť v tej časti, ktorá sa hromadí, triedi a uchová si fyzickú bolesť, chorobné emócie, usiluje sa  riadiť organizmus výlučne na podráždeno-odpovednom systéme. Pri práci pacienta s obrazom sa fixuje rad parametrov. Program analyzuje algoritmus činností pacienta, a taktiež sa zameria na dočasné a funkcionálne charakteristiky tejto činnosti. Potrebné opakovanie procedúry obnovenia obrazu  pomocou stochastických metód analýzy dovoľujú vyčleniť  pre konkrétneho pacienta charakteristické závislosti, pričom sa vylučujú náhodné údaje. Rýchlosť, kvalita a postupnosť obnovenia obrazu dovoľuje oceniť základné funkcie mozgu, a potom vytvoriť biomatematický model pacienta, ktorý je analogický schéme tela, ktorú vytvoril mozog.  Diagnostika prebieha na neurónovom imitátori. Neurónový imitátor – je na obrazovke počítača zvláštnym spôsobom  postavený obraz, zmena ktorého dovoľuje zhodnotiť stav štruktúr, ktoré riadia organizmus  človeka.

Ešte v roku 1967 v časopise "Rádio" č.1 ruský doktor technických vied A. Lerner písal:
"V medicínskej diagnostike kybernetické metódy musia získať dominantný význam. Stanovenie diagnózy potrebuje, vo väčšine prípadov, brať do úvahy  desiatky faktorov, zvážiť každý, čo s potrebnou presnosťou človek principiálne nie je schopný. Zároveň metódy, ktoré sa využívajú pri výučbe strojov spoznávania obrazov, môžu preukázať lekárom obrovskú pomoc a postaviť diagnostiku chorôb na pevný matematický základ." Zaujímavé je to, že v tom období ľudstvo vôbec nepoznalo počítače. Preto Virtuálny skener je považovaný vedeckým svetom za prelom v diagnostike a liečení i ako príklad úplne novej úrovne medicíny a ako začiatok novej medicíny pre ľudstvo.  Doktor psychologických vied, člen - korešpondent Ruskej akadémie prírodných vied  A. Šapiro povedal: "O podobných programoch ako Virtuálny skener, rozhodne, budúcnosť rozvoja moderných ozdravovacích systémov. Naše bádania v tejto oblasti ukazujú prakticky neobmedzené perspektívy počítačových psychotechnológií pre harmonizáciu človeka."                                                                                                                                                                       Moderné diagnostické technológie v súčasnej medicíne sa dajú rozdeliť na 4 základné skupiny:
1. Metodiky s používaním vyžarovania (frekvencií) pre získavanie obrazov, orgánov a tkanív. Sú to spôsoby röntgenové, ultrazvukové, magnetickej rezonancie a iné.  
2. Metodiky s používaním optických zariadení pre obhliadku orgánov a tkanív (endoskopia). 
3. Prostriedky snímania elektrických potenciálov z orgánov a tkanív (EKG, EEG, EMG atď.).
4. Metódy všeobecného vyšetrovania (palpacia, perkusia, fonendoskópia atď.).
Všetky tieto spôsoby majú rôzne strojové zabezpečenie a jeden spoločný nedostatok:  hodnotia stav len konkrétneho orgánu alebo systému. Ale vždy nechávajú ujsť hlavne – regulačný aspekt činnosti vyšetrovaného orgánu, jeho spojenie s mozgom a situáciu vzájomných účinkov s inými orgánmi, tkanivami. Ale práve v tomto hlavnom aspekte sa nachádzajú odpovede na väčšinu otázok o príčinách, prevencii a úspešnom liečení človeka. Práve tu je reálna možnosť korekcie veku a hmoty tela. Keď človek a jeho mozog sú jediným a vysoko dynamickým systémom, molekulárne procesy, nachádzajúce sa v jeho základe, sú skôr príliš jemné pre bádanie hrubými biochemickými, fyziologickými alebo fyzickými metódami.


To, čo my voláme vnímaním programom riadenia – z hľadiska mozgu, sú  súbory signálov v tvare množstva generujúcich sa, alebo "uskladnených" matríc alebo obrazov. Každý obraz je unikátny a má energetické, frekvenčné, hmotné a priestranné časové charakteristiky akejkoľvek situácie, súhrn ktorých sa volá život. V mozgu človeka sú akoby dve základné skupiny matríc alebo obrazov:
1. obrazy o vonkajšom prostredí a jeho detailoch.  2. obrazy o vnútornom prostredí a jeho detailoch.    


Vzájomné pôsobenie týchto skupín sa zabezpečuje  programom, ktorý je schopný zistiť pomer matríc navzájom a vždy nájsť matrice najviac blízke podľa charakteristík, v závislosti od potrebnosti situácie. Nech by sa stalo čokoľvek  vo vnútri organizmu aj mimo neho, vždy budú funkciami mozgu premenené zodpovedajúce matrice. Potom tieto matrice budú porovnané s už existujúcimi, aby  začali (alebo nezačali) prebiehať zodpovedajúce procesy v organizme. 
Virtuálny skener vyprodukujú v počítači súbory matríc, ktoré sú charakterné pre vyšetrujúceho. A tento proces sa volá osobným biologickým modelovaním. Takto prebieha diagnostika pacientov a táto diagnostika obsahuje viac informácií než akékoľvek diagnostiky, existujúce v súčasnej medicíne. A čo je ešte zarážajúce, že pri diagnostike môžu byť zistené procesy, ktoré sa len začali v organizme človeka a ktoré sa žiadnymi klinickými symptómami neprejavujú, t.j. ide o skorú diagnostiku, ktorú nie sú schopné zabezpečiť ani najmodernejšie technológie v medicíne.


Samozréjme, Virtuálny skener nie je všeliekom na všetky situácie. Chodiť k lekárom na preventívne prehliadky by mal každý pravidelne. Lebo, napríklad, Virtuálny skener nemôže nahradiť operačný zákrok, ktorý súrne potrebuje pacient. Preto sa Virtuálny skener volá  "Psychologicko-medicínsky systém prevencie, diagnostiky a liečenia". Určite ste si všimli, že slovo prevencia stojí na prvom mieste. A v tom je Virtuálny skener neprekonateľnou technológiou. Treba zvlášť zdôrazniť, že mnohoročné klinické bádania v poliklinikách, nemocniciach a kúpeľoch Ruskej Federácii ukázali, že hodnovernosť diagnostiky na Virtuálnom skéneri je cca 97%, ale v súčasnej medicíne je cca 75%.

Tento článok musel byť napísaný aspoň preto, lebo veľa ľudí hovorí: "My to nechápeme". Mimochodom, chápať pacientom také zložité procesy vôbec nie je nutné. Nechajte to na odborníkoch. Ani na rozum vám nepríde pýtať sa lekára, aby vám vysvetlil, ako funguje cyklotrón v nemocnici v Ružomberku, alebo ako funguje tomograf, röntgen alebo magnetická rezonancia. Ale tí, čo tvrdia: "Ja tomu neverím," mali by sa zamyslieť nad tým, že je to vysoká technológia a aby tomu "verili", potrebujú vysoko nadštandardné vedomosti, ktoré sa, zatiaľ, na vysokých školách nevyučujú. K tomu ešte musím dodať, že je to aj noosférna technológia. A tá sa týka len úzkeho okruhu zvlášť školených odborníkov. Ale tí, čo tvrdia o tejto technológii,  že "je to hlúposť", veľmi riskujú svoju "autoritu", lebo sa na nich bude pozerať ako na osoby s tvrdohlavou ignoráciou pokroku. Lebo táto technológia je vysoko nad ich chápanie a vzdelanie.


     O tom svedčí aj výrok známeho francúzskeho spisovateľa a filozofa Fransua Larošfuko (Francoisa de La Rochefeoucaulda), ktorý vo svete je známy svojimi štipľavými a výstižnými výrokmi. On povedal: "Tuctovosť obyčajne odsudzuje všetko, čo je nad úrovňou jej chápania".